• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Contributie

Contributie

Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage

De voorlopige  contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 staan hierna in een tabel vermeld.
Voorlopig zijn de bedragen gelijk aan vorig seizoen. Na de Algemene ledenvergadering, verderop in dit seizoen, kunnen de bedragen nog wijzigen.

De bijdrage kledingfonds voor alle spelende leden bedraagt €   20,00 per seizoen.

Participatiebijdrage
Van alle leden wordt verwacht dat ze elk seizoen een participatiebijdrage leveren in het functioneren van de vereniging. Bij leden jonger dan 15 jaar wordt die bijdrage van de ouders verwacht (1 x per gezin).
Aan leden die geen invulling geven aan deze participatiebijdrage wordt een bedrag/toeslag van € 50,= in rekening gebracht ( maximaal 1 x per gezin).

Inning van contributie, bijdrage kledingfonds, participatiebijdrage
Contributie en bijdrage kledingfonds worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het begin van het seizoen geïnd middels een automatische incasso.
De toeslag voor prestatieteams wordt in de loop van september geind.
De participatiebijdrage wordt in de loop van het seizoen geind.
Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mail adres wordt aan ieder lid bij een inning een specificatie gezonden (Ouders van jeugdspelers: veelal is dit het adres van uw zoon/dochter!).

Geen machtiging?
Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegezonden met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Conform de bepaling in het huishoudelijk reglement wordt bij deze leden € 5,= extra in rekening gebracht.

Machtiging
Via het volgende Machtigingsformulier kun je een machtiging opmaken om deze vervolgens te versturen naar penningmeester@jvccuijk.nl.

Het IBAN nummer van JVC Cuijk is:   NL60RABO0110511948

De bedragen voor het seizoen 2020-2021:
Contributie JVC Cuijk

Senioren prestatief € 170
Senioren recreatief € 140
Junioren tot 19 jaar prestatief € 160
Junioren tot 19 jaar recreatief € 140
Junioren tot 17 jaar prestatief € 145
Junioren tot 17 jaar recreatief € 125
Junioren tot 15 jaar prestatief € 125
Junioren tot 15 jaar recreatief € 105
Pupillen tot 13 jaar € 105
Pupillen tot 11 jaar € 90
Pupillen tot 9 jaar € 70

Peildatum voor alle hiervoor genoemde leeftijden is 31-12-2019

Spelend 3e en volgend jeugdlid uit één gezin* € 20

Vanaf  het 3e jeugdlid uit één gezin moet alleen een bijdrage in verband met het lidmaatschap van de KNVB als contributiebedrag betaald  worden.

Toeslag lid dat geen vrijwilligerswerk verricht (participatiebijdrage) € 50
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid op eigen verzoek € 20
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid uit hoofde van functie € 0
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid € 20
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, geen KNVB lid € 0
Lid, vijftig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid € 20
Lid, vijftig jaar of langer lid, geen KNVB lid € 0
Ereleden en leden van verdienste (kosten KNVB op vrijwillige basis) € 0

2019 @ JVC Cuijk