• Login
  • Sign Up
Laatste nieuws :

Obligatieplan

Obligatieplan

Wie kent JVC Cuijk niet? De regionale topamateurvoetbalvereniging uit Cuijk.

Om JVC Cuijk toekomstbestendig te maken wil JVC Cuijk graag investeren in het structureel op orde krijgen van haar financiën. Wat bedoelen we daarmee? In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd bij JVC Cuijk, vooral door leningen af te sluiten bij de lokale overheid en de banken. Deze leningen zijn relatief duur en de investeringen uit het verleden drukken daarmee onevenredig op de toekomst. Een groot deel van onze jaarlijkse begroting gaat op aan rente en aflossingskosten, geld wat we dus niet kunnen investeren in het voetbal voor onze leden. Daarnaast zien we dat we erg hoge energiekosten hebben waar in deze tijden juist prachtige milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren. Maar ook daarin moet dan geïnvesteerd worden. Als we deze beide kostenposten drastisch kunnen verminderen dan geeft dat direct financiële ruimte in de begroting om meer te kunnen doen voor onze leden.

Er is daarom een financieringsplan opgesteld wat voorziet in het uitschrijven van een obligatielening onder leden en andere sympathisanten. De constructie van de obligatielening is zo ingericht dat obligatiehouders feitelijk geld lenen aan JVC Cuijk, en door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden JVC Cuijk enorm helpen door de schuldenlast te verlichten en tegelijkertijd zelf nauwelijks kosten hiervoor te maken. Voor ongeveer €1,= per jaar met een looptijd van 10 jaar kunt u deelnemen *

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om mee te doen geeft JVC Cuijk een zogenaamde obligatielening uit. Daarmee is het mogelijk dat u in drie categorieën inschrijft: Goud (€5000), Zilver (€1000) en Brons (€500) en zodoende kunt bijdragen aan de lening. Wat een obligatielening precies inhoudt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn leest u in de brochure en op de website. Bouwt u ook mee aan de toekomst van JVC Cuijk?

Ton van Elk de Freese 
Voorzitter JVC Cuijk

* In geval van 52% belastingaftrek


Wat houdt het JVC CUIJK obligatieplan in?

Het JVC CUIJK obligatieplan is gebaseerd op een buitengewoon interessante fiscale regeling die ook door andere sportverenigingen is en nog steeds wordt toegepast, onder meer door de Hockeyclub Bloemendaal, BVC Bloemendaal, HBS en nog dit jaar door BSM uit Bennebroek. Kort gezegd werkt het zo:

– JVC Cuijk biedt drie obligaties aan: Goud (€5000), Zilver (€1000), Brons (€500).
– U koopt een obligatie, en voor de rekenvoorbeelden in dit document gaan we nu even uit van Zilver (€1000).
– JVC CUIJK lost deze lening in 10 jaar in gelijke termijnen aan u af.
– Jaarlijks schenkt u deze aflossing direct weer terug aan JVC CUIJK.
– Deze periodieke schenking wordt vooraf vastgelegd in een akte, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst is beschikbaar gesteld.
– De jaarlijkse schenkingen van € 100 zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, derhalve  zonder dat de drempel (van 1% van het box 1 inkomen) van toepassing  is.
– JVC CUIJK betaalt u jaarlijks 4% rente over het resterende deel van uw lening.

In aanvulling op de lening van € 1.000 kunt u een lening van € 250 aan JVC CUIJK verstrekken. Deze lening heeft eveneens een looptijd van 10 jaar. Verschil met de lening van € 1.000 is dat deze lening van € 250 niet jaarlijks wordt afgelost en ook niet door u wordt kwijtgescholden.  JVC CUIJK  betaalt u jaarlijks 10% rente over het volle bedrag van de lening. Na 10 jaar lost JVC CUIJK het volledige bedrag van € 250 in 1 keer aan u af.

Als u ervoor kiest om deze aanvullende lening te verstrekken bedraagt uw totale investering € 1.250 in plaats van € 1.000. Hier staat tegenover dat het u netto uiteindelijk meer oplevert. Als u ervoor kiest om beide leningen te verstrekken, ontvangt u bij een belastingtarief van 52% nagenoeg al uw ingelegde geld terug. Bovendien komt uiteindelijk € 500 ten goede aan  de doelen van dit obligatieplan, te weten maatregelen om de kosten van JVC Cuijk structureel te verlagen, zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren.

Hoeveel kost  het JVC CUIJK-obligatieplan en wat levert het de club op? 

In onderstaande overzicht  is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. Daarbij is  uitgegaan van een belastingtarief van 52%.

Op “Lening 1” van € 1.000  wordt jaarlijks een bedrag afgelost van € 100 euro. Dit bedrag schenkt u jaarlijks aan JVC CUIJK , door middel van een ‘schenking van een periodieke gift’. Deze schenking is jaarlijks aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, een voordeel van € 520 bij een belastingtarief van 52 procent. Kortom, de fiscus betaalt mee aan uw schenking.
Over het niet-afgeloste bedrag van Lening 1 ontvangt u tien jaar lang 4 procent rente. Deze renteinkomsten zijn voor u onbelast. Deze rente loopt in tien jaar op tot € 220.

Als u ervoor kiest om ook “Lening 2” van € 250 te verstrekken  ontvangt  u jaarlijks 10 procent rente (€ 25). Na tien jaar heeft u € 250 aan rente gekregen, en krijgt u ook op dat moment ook uw hoofdsom terug.

In totaal krijgt u na tien jaar van Lening 1 € 520 + € 220 = € 740 terug. Van lening 2 ontvangt u in totaal  € 250 + € 250= € 500 terug. Dit is een totaal van € 1.240,- Dit betekent derhalve een netto inleg van € 10,- over een periode van 10 jaar.

De club houdt van het bedrag van uw inleg van € 1.000 na rentebetaling uiteindelijk een bedrag van € 780 over.  Als u ervoor kiest om ook Lening 2 te verstrekken houdt de club van uw inleg van € 1.250 uiteindelijk € 530 over.

Het onderstaande overzicht vat e.e.a. kort samen:


Veelgestelde vragen obligatieplan

Waarom twee obligaties? 
De belastingdienst heeft sinds kort als beleid dat  zij obligatieplannen slechts  vooraf goedkeurt als  het rentepercentage  niet hoger is  dan 4 procent. JVC CUIJK heeft besloten dit beleid van de belastingdienst op dit punt te volgen, waardoor uw netto inleg op Lening 1 € 1.000 – € 740 = € 260 bedraagt.

Als u er ook voor kiest om Lening 2 te verstrekken heeft u de kans om hierop een hoog rendement te halen, waardoor uw totale netto inleg  lager wordt en u voordeliger uitkomt. Omdat Lening 2 niet wordt afgelost/kwijtgescholden is het risico hierop hoger dan op Lening 1; om deze reden betaalt JVC CUIJK u hierop een hogere rente.

Kan ik ook één van beide obligaties kopen? 
Het is mogelijk om alleen  een GOUD, ZILVER of BRONS obligatie 1.000 te kopen. Het is niet mogelijk om alleen de 2de lening aan te gaan.  De club heeft hiervoor gekozen om aan de toekomstige rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Kan ik ook uit mijn bedrijf deelnemen? 
Het fiscale voordeel van het obligatieplan geldt alleen als u als particulier deelneemt. Als u met uw bedrijf wilt bijdragen aan de financiering van de zonnecollectoren en de mindervalidenlift is dat natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan dan in de vorm van sponsoring. Kosten van sponsoring (om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten) zijn binnen uw bedrijf in principe aftrekbaar.  Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met William Janssen, bestuurslid Commerciële Zaken (commercielezaken@jvccuijk.nl)

Kan ik ook eenmalig schenken? 
Als u eenmalig een schenking aan de club wilt doen stellen wij dat natuurlijk ook zeer op prijs. Nadeel voor u is dat u dan geen recht heeft op giftenaftrek in de inkomstenbelasting, zoals bij een periodieke schenking het geval is. Omdat JVC CUIJK als een zogenoemde SBBI (sociaal belang behartigende instelling) wordt aangemerkt is JVC CUIJK over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.

Loop ik risico? 
Een obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat JVC CUIJK  de plicht heeft om rente en aflossing te betalen.

JVC CUIJK neemt structurele maatregelen om de club gezond te maken en houden. Hierdoor is een goede financiële basis gelegd voor de toekomst. De som van toekomstige rente en aflossingen zal op een aparte rekening buiten de vereniging worden gezet, zodat deze gelden niet aangewend kunnen worden voor de normale exploitatie. Op deze rekening zal het 6 ogen-principe van toepassing is (er zijn drie vooraf aangewezen mensen nodig om bij deze rekening te kunnen komen). Twee van de drie mensen zijn onafhankelijke (niet-bestuursleden en ook geen familieleden of kennissen van bestuursleden) mensen zijn die als Raad van Toezicht zullen acteren en de obligatiehouders jaarlijks zullen informeren over de stand van zaken.

Ook al schatten wij daardoor de kans zeer laag in, het zou toch kunnen dat JVC CUIJK door onvoorziene omstandigheden in betalingsproblemen komt of, in het meest extreme geval, failliet zou gaan. In dat extreme geval kan JVC Cuijk, dat al sinds 1931 actief is in de voetbalsport, niet langer aan haar aflossings- en renteverplichtingen voldoen. Echter door uw inleg buiten de vereniging te plaatsen kunnen we altijd aan onze verplichtingen aan u voldoen.

Wij snappen dat € 1.250 veel geld is. Daar springen wij dan ook voorzichtig mee om. De obligaties zullen dan ook niet worden uitgegeven totdat er voor minimaal € 50.000 euro is ingetekend. Uw machtiging zal pas ingaan op het moment dat dit bedrag bereikt is.

Bij overlijden van u gedurende de periode van 10 jaar eindigt de schenkingsregeling. Uw nabestaanden hoeven dan derhalve de resterende termijnen niet meer te schenken. In dat geval zal de club op verzoek de dan nog resterende aflossingstermijnen van Lening 1 aan uw nabestaanden voldoen.

Het obligatieplan valt niet onder toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor het obligatieplan.

Het obligatieplan is gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie omtrent de aftrekbare giften.

Stel, u wilt meedoen! Hoe nu verder? 
Fantastisch als u mee wilt werken met de ontwikkeling van JVC CUIJK ! Wij nemen u uiteraard zoveel mogelijk werk uit handen:

1. U kunt direct het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen of u meldt zich aan bij obligatieplan@jvccuijk.nl
2. De obligatie en  de jaarlijkse schenking moet schriftelijk  vastgelegd worden. Wij zullen dit kosteloos voor u verzorgen.
3. De obligatieovereenkomst en de schenkingsakte worden opgesteld aan de hand van uw persoonlijke gegevens die u vermeldt op het aanmeldingsformulier.
4. Een uittreksel van de originele akte krijgt u thuisgestuurd. U heeft deze papieren nodig bij uw belastingaangifte.

Vragen? 
Na het lezen van deze prospectus heeft u wellicht nog vragen. Daar zijn wij heel blij mee. Het gaat immers ook om aanzienlijke bedragen. JVC CUIJK zal alle vragen beantwoorden via obligatieplan@jvccuijk.nl

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK BRONS

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK ZILVER

AANMELDINGSFORMULIER OBLIGATIELENING JVC CUIJK GOUD

2018 @ JVC Cuijk