Latest News :

Toelichting huishoudelijk reglement

Toelichting huishoudelijk reglement

Wijzigingen huishoudelijk reglement 2017 t.o.v. huidige Huish. Reglement.

De wijzigingen die zijn aangenomen in de statuten van de vereniging maken het noodzakelijk ook het huishoudelijk reglement aan te passen zodat beide reglementen weer op elkaar aan sluiten.

Daarnaast stelt het bestuur voor de inzichten die de laatste jaren besproken zijn t.a.v. participatie van leden in het beleid op te nemen.

Daartoe zijn aanpassingen nodig in de wijze waarop we de leden definiëren. Dat komt tot uiting in artikel 2. Ook artikel 15 is aangepast.

Daarmee wordt het mogelijk jaarlijks een contributie besluit te nemen.

De algemene leden vergadering kan dat besluit jaarlijks aanpassen al dan niet op voorspraak van het bestuur. Een toelichting op het contributie besluit volgt hierna.

 

Toelichting op de wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Leden en contributies

De definities van de leden zoals die voorheen in artikel 2 en 15 van het huishoudelijk reglement was opgenomen wordt met het in werking treden van het huishoudelijk reglement uitgewerkt.en beschreven in het contributie besluit.

Dat geldt zowel voor de leeftijdsgrenzen alsook voor de omschrijving van vrijwilliger.

De in de afgelopen jaren besproken inzichten over ledenparticipatie, vrijwilligers bijdragen en toeslagen voor selectie team worden.

Ook in het huishoudelijk reglement opgenomen kortingen voor meerdere gezinsleden, kortingen voor spelende leden die vrijwilligers werk doen, leden die langer dan 40 jaar lid zijn en ereleden en leden van verdiensten worden nader omschreven in het contributie besluit.

Bestuur en commissies

De omschrijving van het bestuur en de commissie sloot niet meer aan bij de werkwijze zoals die in het organigram zijn omschreven en zijn daarom aangepast.

Licentie eisen

Om te kunnen voldoen aan de licentie eisen van de KNVB is artikel 16 over kosten vergoedingen opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het concept contributie besluit.

JVC Cuijk wil haar leden een passende contributie aanbieden, waarbij rekening wordt gehouden met het voorzieningen niveau wat we de leden aanbieden, en waarbij we ook aantrekkelijk willen zijn voor nieuwe leden.

Ledenparticipatie (taakplicht)

Daarnaast moeten we een beroep doen op alle spelende leden om ook een participatie bijdrage te leveren in het functioneren van de vereniging. De bedoeling is natuurlijk om daadwerkelijk te participeren bij alle activiteiten die in de vereniging noodzakelijk zijn.

Daartoe zullen we alle spelende leden vanaf 15 jaar de gelegenheid geven om zich aan te melden voor deze werkzaamheden  als kantine diensten, onderhoudsklusjes, ondersteuning bij toernooien en ontvangst van tegenstanders, en zo zijn er veel meer. Voor leden jonger dan 15 doen we daartoe een beroep op de ouders van onze leden. We stellen een financiële participatie bijdrage in voor de leden of hun ouders die niet aangeven welke taak ze op welk moment op zich willen nemen. We denken hierbij aan 2 dagdelen per seizoen per gezin, en aan € 50,-

Mensen die hun taakplicht alsnog vervullen zullen hun financiele bijdrage terug ontvangen,

Onder taakplicht wordt uitdrukkelijk niet beschouwd het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden of het om toerbeurt wassen van de team kleding, Dat beschouwen als taken die als vanzelfsprekend horen bij het lidmaatschap van de vereniging.

Vrijwilligers.

Als vrijwilligers worden beschouwd niet spelende leden die een structurele vrijwilligers taak uitvoeren. We noemen als voorbeeld leiders, commissie leden, trainers, bestuursleden en functionarissen die wekelijks een aantal uren besteden aan onderhouds- of andere werkzaamheden..

Door hun taak voldoen ze ruimschoots aan de participatie plicht en zijn ze vrijgesteld van contributie of partipatie bijdrage.

Spelende leden die een vrijwilligers taak uitoefenen betalen ook geen participatie bijdrage.

Kortingen

Gezien de maatschappelijke ontwikkeling heeft het bestuur ook kritisch gekeken naar de kortingen die in het vorige huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Tevens werd door de langere levensverwachting en de leeftijd waarop men lid kan worden (nu 5 jaar tov 10 jaar in 1970) de contributie derving almaar hoger.

We stellen daarom de volgende aanpassingen voor met het inwerkingtreden van het huishoudelijk reglement:

50 jaar lid

Op dit moment zijn leden die meer dan 40 jaar lid zijn, vrij gesteld van contributie.

Dat recht krijgen ze vanaf nu hun 50 jarig jubileum.

Op basis van historisch verworven rechten laten we de leden die op of voor 1-1-2017 al hun 40 jaar lid waren hierbij ongemoeid.

 

Meerdere jeugdleden uit één gezin

De korting op contributie van af het 2e jeugdlid van een gezin komt te vervallen. Vanaf nu geldt dat vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin alleen de bijdrage voor het lidmaatschap van de KNVB betaald moet worden.

Lidmaatschap KNVB voor van contributie vrijgestelde leden.

Alle vrijgestelde leden die lid van de KNVB willen blijven betalen daartoe een bijdrage.

Op het moment van een jubileum of huldiging als erelid of lid van verdienste zal men die vraag gesteld krijgen.

 

© Copyright JVC 2024