Latest News :

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de voetbalvereniging JVC Cuijk

 

 

Artikel 1, algemene bepalingen (zie ook statuten art. 1 en 21)

 

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging JVC Cuijk, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op één april negentienhonderd éénendertig en is gevestigd te Cuijk.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals vastgesteld bij notariële akte op 30 mei tweeduizend zeventien.
 3. Gedragsregels die door de algemene vergadering zijn vastgesteld vinden hun grondslag in het huishoudelijk reglement en zijn dienovereenkomstig van toepassing.
 4. De procedures “Belonen en straffen” (die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld) vinden hun grondslag in het Huishoudelijk reglement en zijn dienovereenkomstig van toepassing.

 

Artikel 2, leden (zie ook statuten art. 4)

 

 1. De vereniging bestaat uit:

a)spelende leden

b)leden van verdienste

c)ereleden

d)niet spelende leden

 

Voor het overige wordt verwezen naar het contributiebesluit.

 

 1. In het kader van dit reglement en de statuten van de vereniging wordt verstaan onder:
 2. Leden: niet zijnde leden van verdienste en ereleden.
 3. Leden van verdienste: zij die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging

door het bestuur als zodanig zijn voorgedragen en door de algemene vergadering zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

 1. Ereleden: natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene

vergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter

wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.

 1. Niet spelende leden: leden die niet gerechtigd zijn om aan oefeningen en/of wedstrijden van de vereniging deel te nemen, maar die de vereniging ondersteunen door het betalen van onder andere contributie.
 2. Degene die zich als voorzitter op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

 

Artikel 3, het lidmaatschap (zie ook statuten art. 4 en 5)

 

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens

zijn in te vullen:

 • naam,
 • voornaam (voluit),
 • adres,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer, alsmede
 • de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld.

Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan eisen, dat de in het formulier verstrekte gegevens

vergezeld gaan van een legitimatiebewijs.

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd dan wel bij overlijden zal de afmelding bij de KNVB door JVC Cuijk plaatsvinden.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur spreekt de intentie uit om:
 • een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
 • bij aanmelding van een nieuw lid een door een andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen;
 • bij overschrijving van een lid de nieuwe vereniging op de hoogte te stellen van een eventueel door haar opgelegde sanctie.

 

 

Artikel 4, aanneming van leden (zie ook statuten art. 4 en 5)

 

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de volgende beroepsprocedure:

 

indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd (wordt reeds in art. 4 lid 3 van de statuten vermeld).

 

 

Artikel 5, Rechten van leden (zie ook statuten art. 6)

 

Buiten de rechten, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 

 

Artikel 6, verplichtingen van leden (zie ook statuten art. 6 en 17)

 

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen verplichtingen:

 1. Zij hebben de verplichting het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 2. Zij hebben de verplichting tot tijdige betaling van de contributie en dienen daarbij de bepalingen uit artikel 17 van de statuten en artikel 15 van het huishoudelijk reglement in acht te nemen.
 3. Zij hebben de verplichting tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de K.N.V.B.

 

 

Artikel 7, straffen (zie ook statuten art. 7)

 

 1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 2. Het bestuur is bevoegd om naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt

afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Het bestuur is daartoe slechts bevoegd, nadat zij het betreffende lid in de gelegenheid heeft gesteld mondeling en/of schriftelijk zijn of haar visie op de gebeurtenis te geven.

 1. Het bestuur is bevoegd om straffen op te leggen aan leden, leden-begunstigers en sponsoren, die zich misdragen hebben tegenover overige leden, overige leden-begunstigers, overige sponsoren, scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheden).
 2. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een berisping, schorsing voor beperkte duur, ontzegging van toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties tot royement.
 3. Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de uitkomsten van de KNVB

tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is geworden, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening worden gehouden. Het bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld immers niet los van de KNVB-reglementen en rapportages.

 1. De ALV kan op voorstel van het bestuur een tuchtreglement zoals nader bepaald in artikel

7 van de statuten.

 

 

 

Artikel 8, beroepsmogelijkheid

 

 1. Ingeval het bestuur besluit een straf op te leggen, doet zij hiervan schriftelijk mededeling aan het betreffende lid. In de brief worden de opgelegde straf, de overtreding alsmede de beroepsmogelijkheid alsmede de beroepstermijn vermeld.
 2. Mondelinge mededeling bij spoedeisende gevallen: bij een beslissing van het bestuur, waarin zij voor een lid het royement heeft uitgesproken, heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid. Dit beroep dient binnen zes weken na het opleggen van de straf, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels persoonlijke overhandiging aan de secretaris van de vereniging dan wel door middel van een aan hem/haar geadresseerd aangetekend schrijven.
 3. Bij een beslissing van het bestuur of een door het bestuur daartoe bevoegd orgaan van de vereniging, waarin een lid een straf is opgelegd anders dan royement, heeft het desbetreffende

lid een beroepsmogelijkheid bij de commissie van beroep van de vereniging. Dit beroep dient binnen 1 maand na het opleggen van de straf schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de commissie van beroep via de secretaris van het hoofdbestuur.

 1. De straf gaat in als de beslissing in kracht van gewijsde is (onherroepelijk is).

 

 

Artikel 9, officiële clubkleuren

 

De officiële clubkleuren zijn rood en wit. Binnen de vereniging is sprake van één uniform clubtenue voor alle elftallen. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. shirt: rood.
 2. broek: wit.
 3. kousen: rood.

 

 

Artikel 10, bestuur

 

 1. JVC Cuijk kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.
 2. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste vier leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 4. de algemene leiding over de gang van zaken;
 5. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten waaronder de uitvoering van het beleidsplan;
 6. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
 7. (bijvoorbeeld Huishoudelijk Reglement en KNVB reglement);
 8. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 9. Het bestuur vergadert tenminste in de regel eenmaal per twee weken volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur zulks wensen.
 10. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.
 11. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

 

Artikel 11, het dagelijks bestuur

 

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een oneven aantal gemandateerde bestuursleden die het bestuur uit haar midden kiest. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
 3. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 4. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 5. Taken van de secretaris:
 6. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 7. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 8. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 9. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 10. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 11. Taken van de penningmeester:
 12. beheert de gelden van de vereniging;
 13. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 14. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 15. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde
 16. taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 17. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

 

 

 

 

Artikel 12, bestuursverkiezing

 

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn toetreding af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaande rooster.

le jaar: voorzitter en de bestuursleden ……

2e jaar: secretaris en de bestuursleden …..

3e jaar: penningmeester en de bestuursleden ……..

Ook voor tussentijds benoemde leden van het dagelijks bestuur blijft dit rooster gehandhaafd.

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende

kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

 

Artikel 13, kascommissie (zie ook statuten art 16)

 

 1. Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden (statuten 16.3b).
 3. De kascommissie is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

 

Artikel 14, overige commissies

 

 1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies instellen en de benoeming en ontslag van de leden ervan alsmede het taakgebied van die commissies regelen.
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 3. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde (de algemene vergadering c.q. het bestuur), tenzij in de instructie anders is bepaald.
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering c.q. het bestuur.
 6. Commissies worden in het leven geroepen en opgeheven door de ALV en/of het bestuur.

 

 

 

 

 

Artikel 15, contributie (zie ook statuten art. 17)

 

 1. Ten aanzien van de contributie wordt een contributiebesluit vastgesteld door de ALV. Dit contributiebesluit kan jaarlijks worden aangepast door de ALV al dan niet op voorspraak van het bestuur
 2. 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd en vindt geen restitutie van contributie plaats.
 3. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd (prijsindex)
 4. De vereniging int jaarlijks begin augustus de contributie, automatisch van de bank- of

girorekening van de leden. Alle leden tekenen hiertoe een machtiging.

 1. Jaarlijks worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht aan de leden die niet

middels machtiging tot automatische incasso willen betalen. De leden die de vereniging

niet hebben gemachtigd de contributie automatisch te innen ontvangen jaarlijks in de

maand augustus een factuur. Uiterlijk eind augustus moet de contributie zijn voldaan.

 

 

Artikel 16, kostenvergoedingen

 

Het bestuur is bevoegd om aan leden, die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte onkosten kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de fiscus en UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) vast te stellen normen en voorwaarden. Indien de vereniging onkostenvergoedingen aan spelers verstrekken, dient – bij voorkeur – vooraf overleg plaats te vinden met de fiscus en UWV, teneinde heffingen te voorkomen.

 

 

Artikel 17, accommodatie en gebouwen van de vereniging

 

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de persoonlijke eigendommen van leden en derden op de accommodatie aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van de openingstijden wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur kan de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheden).
 4. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.

 

 

Artikel 18, wedstrijden

 

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de trainer, de leider en de aanvoerder.
 5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 6. Behaalde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 

 

Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden (zie ook art. 7 statuten)

 

 1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
 2. Bij aansprakelijkheid zal de schade naar redelijkheid en billijkheid op het lid worden verhaald.
 3. De kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen op de leden worden verhaald.

 

 

Artikel 20, representatie

 

Bij gebeurtenissen rond lief en leed van de leden en overige geledingen binnen en buiten de vereniging worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig in kennis is

gesteld, blijken van belangstelling getoond.

 

 

Artikel 21, het cluborgaan

 

Informatie van de vereniging wordt gepubliceerd op de website van JVC Cuijk en/of via de weekbladen in Cuijk. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De redactie laat zich leiden door een redactiestatuut. Aankondigingen voor de ledenvergaderingen zullen op de website gepubliceerd worden. Oproepen met de agenda voor de ledenvergaderingen worden op de website gepubliceerd, aangevuld met de mogelijkheid tot het opvragen van de vergaderstukken na het publiceren van de agenda.

 

 

Artikel 22, sponsoring

 

Het bestuur hanteert een sponsorplan, waarin het behoud van sponsoren en sponsorgelden centraal staat. Hierin zijn tevens richtlijnen opgenomen voor het aangaan van nieuwe sponsorcontracten.

 

 

Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement (zie ook statuten art. 21)

 

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 geldige uitgebracht stemmen in de algemene leden vergadering.

 

 

Artikel 24, slotbepalingen

 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen nadat de tekst van het reglement is in het cluborgaan is gepubliceerd.
 3. Dit huishoudelijk regelement en alle navolgende wijzigingen van dit regelement treden in

werking 14 dagen nadat de tekst van het regelement in het cluborgaan cq. op de website

van de vereniging is gepubliceerd.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ………………..

 

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

 

De voorzitter:                                                De secretaris:

© JVC 2023