Contributie

Home > Club info > Contributie

Contributie

Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage en Seizoenkaarten
In de Algemene Ledenvergadering van 30-5-2017 is het contributiebesluit voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld. Het volledige besluit is elders op onze website terug te vinden.
 
De contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 staan hierna in een tabel vermeld.
 
De bijdrage kledingfonds voor alle spelende leden bedraagt          €   19,00 per seizoen.
 
Participatiebijdrage
Van alle leden wordt verwacht dat ze elk seizoen een participatiebijdrage leveren in het functioneren van de vereniging. Bij leden jonger dan 15 jaar wordt die bijdrage van de ouders verwacht. (1 x per gezin)
Aan leden die geen invulling geven aan deze participatiebijdrage wordt een bedrag/toeslag van € 50,= in rekening gebracht.( maximaal 1 x per gezin) 
 
Prijs seizoenkaarten
Seizoenkaart 2017-2018 jonger dan 65 jaar                                      € 100,00
Seizoenkaart 2017-2018 ouder dan 65 jaar                                       €   50,00
Seizoenkaart 2017-2018 kinderen 12 tm 16 jaar                               €   50,00 
 
Inning van contributie, bijdrage kledingfonds en participatiebijdrage.
De bedragen worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het begin van het seizoen geïnd middels een automatische incasso.
Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mail adres wordt aan ieder lid, dat contributie verschuldigd is, een specificatie gezonden. (Ouders van jeugdspelers: veelal is dit het adres van uw zoon/dochter!)

Geen machtiging?
Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegezonden met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Conform de bepaling in het huishoudelijk reglement wordt bij deze leden € 5,= extra in rekening gebracht.
  
Machtiging
Via deze link kun je een machtiging opmaken om deze vervolgens te versturen naar penningmeester@jvccuijk.nl.

Het IBAN nummer van JVC Cuijk is:   NL60RABO0110511948

De bedragen voor het seizoen 2017-2018:
 
 
Contributie JVC Cuijk  
Seizoen 2017-2018
   
Senioren prestatief  €              160,00
Senioren recreatief  €              130,00
Junioren tot 19 jaar prestatief  €              150,00
Junioren tot 19 jaar recreatief  €              130,00
Junioren tot 17 jaar prestatief  €              135,00
Junioren tot 17 jaar recreatief  €              115,00
Junioren tot 15 jaar prestatief  €              120,00
Junioren tot 15 jaar recreatief  €              100,00
Pupillen tot 13 jaar  €                95,00
Pupillen tot 11 jaar  €                80,00
Pupillen tot   9 jaar  €                65,00
   
Peildatum voor alle hiervoor genoemde leeftijden is 31-12-2016  
   
Spelend 3e en volgend lid uit één gezin*  €                20,00
   
Toeslag lid dat geen vrijwilligerswerk verricht  €                50,00
   
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en  KNVB lid op eigen verzoek  €                20,00
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid uit hoofde van functie  €                       -  
   
Niet spelend lid, geen vrijwilliger en KNVB lid op eigen verzoek, jonger dan 65 jaar  
€ 20,= plus prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              170,00
   
Niet spelend lid, geen vrijwilliger en KNVB lid op eigen verzoek, ouder dan 65 jaar  
€ 20,= plus prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              120,00
   
Niet spelend lid, geen vrijwilliger, geen KNVB lid jonger dan 65 jaar  
prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              150,00
Niet spelend lid, geen vrijwilliger, geen KNVB lid ouder dan 65 jaar  
prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              100,00
   
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid  €                20,00
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, geen  KNVB lid  €                       -  
   
Lid, vijftig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid  €                20,00
Lid, vijftig jaar of langer lid, geen  KNVB lid  €                       -  
   
Ereleden en leden van verdienste (kosten KNVB op vrijwillige basis)  €                       -  

*Meerdere jeugdleden uit één gezin
De korting op contributie van af het 2e jeugdlid van een gezin komt te vervallen. Vanaf nu geldt dat vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin alleen de bijdrage voor het lidmaatschap van de KNVB betaald moet worden.